Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Bedömning av barns boende i fråga om underhållsstöd

    Hej, denna fråga hänvisar till svaret på min tidigare fråga "Bokföringsadress vid växelvis boende" som besvarades 2018-12-13. Tack Helmer för att du försökt svara mig trots min ofullständiga fråga. Jag menade att fråga om det underhållsbidrag/stöd som Försäkringskassan kan besluta om. Dottern är ju skriven hos mig nu, och jag skulle vilja söka detta bidrag/stöd hos Försäkringskassan eftersom pappan inte vill betala något till mig. Därför undrar jag hur FK ska kunna bedöma framtiden, var hon kommer att bo. Jag kan ju intyga att hon bott här sedan oktober. FK bör väl gå mycket på att dottern faktiskt ändrat sin folkbokföring också.
    Samtidigt undrar jag om beslut om detta stöd kan påverkas av att dottern bor hos en kompis familj i Holland ett par månader? Jag står som sagt för alla kostnader för hennes kost och logi i Holland.

    Rådgivarens svar

    2018-12-17

    Stort tack för förtydligandet av din tidigare fråga! Nu är det lättare att ge ett konkret svar. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

    Underhållsstöd 

    Regler om underhållsstöd finns i socialförsäkringsbalken. Underhållsstöd ges till den förälder som man kallar boförälder. Vem av föräldrarna som är boförälder avgörs enligt lagen på följande vis:

    När det gäller underhållsstöd avses med boförälder den av föräldrarna som barnet är folkbokfört hos om barnet bor varaktigt endast hos den föräldern.

    Din dotter är folkbokförd hos dig. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är detta utgångspunkten för bedömningen av vilken förälder som är boförälder. När folkbokföringen inte stämmer överens med den faktiska bosättningen gör man en samlad bedömning, med särskild hänsyn till "barnets anknytning till boförälderns hem och ekonomi". Jag ser ingen anledning att ifrågasätta din dotters faktiska bosättning i förhållande till hennes far, d.v.s. av er två föräldrar så är det du, om någon, som är boförälder. När din dotter kommer hem från Nederländerna bör du således anses vara boförälder och därmed berättigad till underhållsstöd. Det kan dock vara så att din dotters vistelse i Nederländerna gör att hon inte anses "varaktigt" bosatt hos dig under hennes vistelse där, d.v.s. att ingen av er föräldrar är boförälder och berättigad till underhållsstöd under denna period.

    Praxis från Högsta förvaltningsdomstolen – RÅ 2008 ref. 80

    I fallet från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som jag hänvisade till tidigare (RÅ 2008 ref. 80) gällde det en flicka som flyttade från sin pappa till sina morföräldrar, samtidigt som hon folkbokfördes hos sin mamma. Mamman bodde 500 meter från morföräldrarna, men hon och dottern hade vissa samarbetssvårigheter, varför dottern bodde hos morföräldrarna. HFD ansåg att flickan förvisso skulle kunna anses varaktigt bosatt hos sin mamma, trots att hon rent faktiskt bodde hos sina morföräldrar. Det första som HFD lade vikt vid var att flickan flyttade direkt från pappan till morföräldrarna och inte "mellanlandade" hos mamman. Som jag förstår det du har uppgett i denna och tidigare frågor är så inte fallet i din situation, utan din dotter var folkbokförd hos dig innan hon "flyttade" till Nederländerna. Det talar för att hon är varaktigt boende hos dig, även fast hon faktiskt bor i Nederländerna.

    Därefter konstaterade HFD kortfattat att omständigheterna kring flickans boende inte talade för att hon hade en sådan anknytning till mammans boende att hon kunde anses varaktigt bosatt där. Enligt dottern så hade hon alla sina saker hos morföräldrarna och spenderade all sin tid där förutom vissa dagar och nätter (under en två års-period). Här anser jag att du har en fördel jämfört med mamman i fallet, i det att din dotter har (antar jag) de flesta av sina saker hemma hos dig och inte i Nederländerna. Du "förlorar" dock på att din dotter inte spenderar någon tid hemma hos dig under perioden hon vistas i Nederländerna.

    Det sista HFD konstaterade var att det inte var tillräckligt utrett att mamman svarade för dotterns försörjning på ett sådant sätt att dottern därigenom skulle anses varaktigt bosatt hos mamman. Eftersom att HFD inte uttalade mer är det svårt att säga någonting om den här bedömningen. I fallet så menade pappan att mamman endast förde över underhållsstödet till morföräldrarna och själv inte betalade något åt dottern. Mamman kunde inte ta fram kvitton eller andra bevis som kunde visa att hon hade försörjt dottern med egna medel. Det faktum att du betalar för din dotters mat och logi utan underhållsstöd talar starkt för att din dotter har tillräckligt stark anknytning till din ekonomi för att hon ska anses varaktigt bosatt hos dig även under vistelsen i Nederländerna.

    Sammanfattning

    Om din dotter bor hos dig när hon kommer hem ifrån Nederländerna ser jag ingen anledning att hon inte skulle anses varaktigt bosatt hos dig och att du därmed är berättigad till underhållsstöd från det att dottern kommer tillbaka till Sverige. Vad gäller den nuvarande perioden, när hon bor i Nederländerna, är bedömningen inte lika enkel. Det finns egentligen bara ett rättsfall som förtydligar hur bedömningen ska gå till och där görs tyvärr en väldigt kort bedömning, just för att mamman inte kunde styrka sina påståenden. Som jag tolkar rättsfallet finns det dock mycket som talar för att din dotter har tillräckligt stark anknytning till din ekonomi (i och med att du betalar för hennes vistelse), för att du ska anses vara boförälder även under perioden hon vistas i Nederländerna. Jag kan dock inte ge ett klart besked. 

    Rekommendation

    Jag rekommenderar dig dock att ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Jag vet inte hur deras ansökan är utformad, men om det finns en ruta där man ska argumentera för varför man är berättigad till underhållsstöd så kan du hänvisa till rättsfallet RÅ 2008 ref. 80 och säga att du anser att din dotter har sådan anknytning till din ekonomi (pga att du betalar hennes mat och logi) att hon ska anses varaktigt bosatt hos dig enligt 17 kap. 3 § socialförsäkringsbalken.

    Jag hoppas att detta var svar på dina funderingar, annars är du återigen välkommen att förtydliga din fråga så ska jag försöka att svara på den också. Har du någon annan fundering är du likaså välkommen att ställa en ny fråga.

    Med vänlig hälsning,
    Helmer

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden