Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Barnkonventionen och assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

    Jag förstår inte hur svensk lag går ihop med barnkonventionen. I Sverige tillåts ensamstående kvinnor att insemineras fortfarande efter införandet av
    barnkonventionen som svensk lag. Men det går ju inte ihop med punkt 8
    och särskilt inte punkt 9 i barnkonventionen. Vid ensamstående-insemination skiljs ju barnet från sin ena förälder redan från början. Hur är det möjligt att få detta att gå ihop med barnkonventionen och hur är det möjligt att man kan mena att det är barnets bästa? 

    Rådgivarens svar

    2020-06-29

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Jag tolkar din fråga som att du undrar hur svensk lagstiftning om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor motiveras i förhållande till barnkonventionen.

    I och med att barnkonventionen blivit svensk lag har konventionens juridiska status stärkts. En kan säga att ”konventionen vinner över svensk lag” vid en lagkonflikt. Sverige har fått kritik av FN:s barnrättskommitté, men såvitt jag vet har kritiken aldrig berört assisterad befruktning. Den svenska lagstiftarens ståndpunkt är att regleringen om ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning är förenlig med barnkonventionen och jag ska försöka förklarar hur lagstiftaren resonerar.

    I mitt svar kommer jag utgå från uttalanden i förarbeten som föregick lagstiftningen om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. Förarbeten är en viktig rättskälla i svensk rätt som anses ge uttryck för lagstiftarens vilja och syfte.

    De förarbeten som är intressanta i detta fall är framför allt proposition 2014/15:127, SOU 2014:29 och socialutskottets betänkande 2015/16:SoU3. Nedan följer en sammanfattning av de relevanta ställningstaganden och avvägningar som jag hittat i dessa förarbeten.

    Sammanfattning av lagstiftarens resonemang

    Utgångspunkten är att barn har rätt till två rättsliga föräldrar. Enligt förarbetena är möjligheten för ensamstående kvinnor att få barn genom assisterad befruktning ett motiverat undantag från denna huvudregel. I förarbetena uttalas att principen om barnets bästa ska tillmätas särskild vikt i frågor som rör assisterad befruktning.

    Värderingar och normer i samhället förändras och idag ser familjer ut på många olika sätt. Det är bl.a. möjligt för en ensamstående kvinna att bli förälder genom adoption och det blir allt vanligare att ensamstående kvinnor åker utomlands, t.ex. till Danmark, för assisterad befruktning. Regeringen menar att ensamstående kvinnor som får barn genom assisterad befruktning generellt sett kan erbjuda barn en god uppväxtmiljö och tillgodose de behov av omsorg och omvårdnad som barnen kan ha, åtminstone finns inte skäl att anta motsatsen.

    Det konstateras i förarbetena att det visserligen är en nackdel att ha bara en rättslig förälder i vissa situationer, men att det ändå får antas att ensamstående kvinnor som får barn genom assisterad befruktning generellt kan tillgodose barnets behov. Lagstiftaren gör helt enkelt en intresseavvägning och resultatet är att assisterad befruktning för ensamstående kvinnor tillåts.

    I förarbetena betonas vidare att tillgång till assisterad befruktning för ensamstående kvinnor inom svensk hälso- och sjukvård leder till att barns rätt att få kunskap om sitt genetiska ursprung stärks. Utomlands saknas nämligen denna möjlighet ofta vid assisterad befruktning, d.v.s. donatorn har rätt att vara helt okänd.

    Avslutande kommentar

    Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Har du andra funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till oss.

    Skulle du vara i behov av juridisk rådgivning som går utöver vad vi på Fråga Juristen erbjuder, så kan jag varmt rekommendera att boka en tid med en av våra erfarna jurister på Familjens Jurist.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden