Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Barnets boende vid långt avstånd till förskola

    Hej!

    Min son är skild och har en 4årig pojke. Han och barnets mamma har gemensam vårdnad och barnet vistas varannan vecka hos varje förälder. Båda föräldrar bor för nuvarande i Stockholm. Hans förskolan ligger närmare mammas bostad. Men det har inte varit ett problem hittills. Nyligen blev pojken folkbokförd hos pappan. Men nu vill mamman flytta till en ort längre bort och köra fram och tillbaka pojken till förskolan. Det innebär att pojken kommer att sitta i bilen väldigt länge varje dag eftersom mamman kommer att behöva köra under rusningstrafiken. Orten tillhör Stockholms kommun så hon har rätt att flytta dit, om jag har förstått rätt. Jag tror inte att pojken kommer att må bra av dessa körningar. Det tycker inte heller hans pappa. Är det något vi kan göra ? Tack för hjälpen

    Rådgivarens svar

    2020-11-23

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan kommer en redogörelse för vilken reglering som är aktuell i situationen samt några alternativ på vad man kan göra.

    Barnets boende vid gemensam vårdnad

    Situationen aktualiserar frågor som vårdnad, boende och umgänge med barn vilket regleras i 6 kap. FB . Det är vårdnadshavarna som beslutar om var barnet ska bo men det är inte ovanligt att det förekommer skilda meningar kring boendet. Det som är centralt när det gäller barnrätt är principen om barnets bästa som stadgas i 6 kap. 2 a § FB. Barnets bästa ska alltså vara styrande i alla beslut som tas rörande barnet. Något annat som är viktigt att ta hänsyn till är barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

    Den aktuella situationen

    Det framgår av frågan att föräldrarna till barnet har gemensam vårdnad samtidigt som barnet vistas varannan vecka hos varje förälder. Det är som sagt vårdnadshavarna som beslutar var barnet ska bo. I första hand är mitt råd därför att din son försöker samtala med barnets mamma och föreslå att barnet eventuellt kan bo hos sin pappa mestadels av tiden.

    Det som ska styra valet är som jag nämnt ovan barnets bästa vilket innebär att barnets behov av trygghet och stabilitet i vardagen ska stå i centrum. Din son skulle kunna argumentera för att det är bäst för barnet att slippa färdas länge i bil under de veckor han bor hos sin mamma och att man därför försöker finna en lösning där detta kan undvikas så långt det går. 

    Att nå en lösning som är bäst för barnet är inte alltid lätt och skulle din son och barnets mamma vara helt oense i frågan finns möjlighet att låta beslutet om barnets boende fattas av domstol (6 kap. 14 a § FB). Domstolen kommer då att göra en helhetsbedömning av barnets situation för att avgöra vad som anses vara bäst för barnet och där kan ett stort avstånd till förskola vara en faktor som talar emot att barnet ska bo hos sin mamma lika mycket som hos pappan. 

    Rekommendation

    Det är alltid enklast och mindre kostsamt att försöka nå en överenskommelse på egen hand. Mitt råd är därför främst att din son försöker komma överens med barnets mamma kring boendet. Om de når en överenskommelse är det också bra att upprätta ett avtal. Avtalet ska vara skriftligt och blir giltigt efter socialnämndens godkännande. Man kan vända sig till kommunens familjerättsavdelning för att få hjälp att upprätta ett avtal om barnets boende.

    Om det inte visar sig vara möjligt att nå en överenskommelse kan din son överväga att låta rätten fatta beslut om boendet. Det är då viktigt att komma ihåg att även andra omständigheter än avståndet till förskolan kommer att vägas in men det är mycket möjligt att det talar för att pappans hem är mer lämpligt som huvudsakligt boende för barnet. Om din son överväger att ta det vidare till domstol rekommenderar jag att han vänder sig till en familjejurist för att få närmare rådgivning och stöd i ärendet. 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden