Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Adoption och arvsrätt i Sverige

    Undrar hur en adoption går till i Sverige, då mamman är avliden sedan drygt 7år, barnet är autistisk och har en mild retardnes och går i särskola.
    Hur blir arvsrätten från mammans släkt, och vad bör man tänka på innan adoption?

    Rådgivarens svar

    2020-03-24

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en allmän redogörelse för vad som gäller och vad man bör tänka på innan en adoption.

    Adoption

    Reglerna om adoption finns i föräldrabalken 4 kap. Följande redogörelse utgår från reglerna som framgår där. Vid frågor som rör adoption är det alltid barnets bästa som är av största vikt. Ett barn får endast adopteras om det är lämpligt. Innan en adoption gör domstolen en lämplighetsbedömning där samtliga omständigheter beaktas. Hänsyn tas till barnets behov av adoption samt lämpligheten hos den som vill adoptera. Att barnets förälder är avliden kan vara en omständighet som har betydelse i lämplighetsbedömningen. Även barnets åsikter i frågan kan ha betydelse, beroende på barnets ålder och mognad.

    Det rättsliga bandet till tidigare föräldrar

    Efter en adoption anses barnet vara adoptivförälderns barn och inte längre barn till sina tidigare föräldrar. Om endast en person adopterar ett barn så upphör barnets rättsliga band till båda ursprungliga föräldrarna. Detta sker dock inte om en make eller sambo har adopterat den andra makens eller sambons barn (så kallad styvbarnsadoption). Då ska barnet anses som makarnas eller sambornas gemensamma barn.

    Att det rättsliga förhållandet till de tidigare föräldrarna upphör innebär att lag som ger släktskapet mellan barn och förälder rättslig betydelse ska tillämpas på barnet och dennes adoptivförälder. Barnet förlorar därmed arvsrätten efter sina biologiska föräldrar och ärver istället adoptivföräldrarna och deras släktningar.

    Samtycke

    Makar och sambor får endast adoptera gemensamt. En person som är gift eller samboende med en annan får inte adoptera utan den andres samtycke. Ett barn som är 12 år och äldre får endast adopteras om barnet samtycker till adoptionen. Ett undantag finns dock om barnet är förhindrad att samtycka till följd av en psykisk sjukdom eller ett liknande förhållande. Ett barn får inte heller adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare. Även från denna regel finns det undantag. Samtycke krävs inte om föräldern är varaktigt förhindrad att samtycka till följd av en psykisk sjukdom eller ett liknande förhållande, om föräldern vistas på okänd ort, eller om det finns synnerliga skäl.

    Adoptionsärendet i stora drag

    En ansökan om adoption görs (av den som vill adoptera) till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist. Rätten ska därefter se till att ärendet blir utrett. Tingsrätten ska uppdra åt socialnämnden att utse någon att genomföra en adoptionsutredning, där det utreds om förutsättningarna för adoption är uppfyllda. Utredaren ska sedan redovisa det som har framkommit för rätten och lämna ett förslag till beslut. Rätten ska även ge föräldern till barnet tillfälle att yttra sig. Rätten gör sedan en bedömning.

    Sammanfattning och rekommendation

    Sammanfattningsvis bör man tänka på att adoption endast ska ske om det är det bästa för barnet. Vid adoption gör domstolen en lämplighetsbedömning. Det rättsliga förhållandet till barnets tidigare föräldrar upphör vid en adoption, vilket innebär att nuvarande förälder inte längre skulle vara barnets rättsliga förälder. Detta gäller dock inte om adoptivföräldern är make eller sambo till barnets nuvarande förälder. Skulle en adoption ske förlorar barnet arvsrätten efter den tidigare mammans släktingar. För att en adoption ska ske krävs samtycke från barnets vårdnadshavare om inga undantag föreligger. Adoptionsärendet sköts av tingsrätten och socialnämnden.

    Du kan läsa mer om adoption hos Familjens Jurist. Du är även varmt välkommen att boka tid med en jurist för ytterligare hjälp i frågor gällande adoption. Detta kan vara en särskilt god idé om en adoption faktiskt blir aktuell.

    Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

    Saga Väfors
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden