Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Boutredning

Ett dödsbo är en juridisk person som uppstår då en person har avlidit. Dödsboet omfattar den avlidnes tillgångar och skulder.

Efter dödsfallet vidtar en boutredning (eller dödsboförvaltning) som är hela den utredning som görs angående den avlidnes tillgångar och skulder. Boutredningen inleds vanligtvis med en bouppteckning och avslutas med ett arvskifte. Under tiden däremellan ska dödsboet förvaltas, utredas och avvecklas. Den avlidnes fordringar ska drivas in och skulder ska betalas och eventuell bostad tas om hand. Abonnemang på telefon, tidningar och TV liksom övriga avtal och förbindelser kan behövas sägas upp eller överlåtas. Boutredningen kan innefatta försäljning av tillgångar såsom fastigheter, bostadsrätter, bohag och värdepapper samt verkställande av legat och annat som kan vara nämnt i ett testamente såsom t.ex. framtida skötsel av gravplats.

I 18 kap 1§ ärvdabalken anges som huvudregel att förvaltningen ombesörjes av dödsbodelägarna (arvingarna) gemensamt. I 2§ samma kapitel finns regler om provisorisk förvaltning. Finns det ingen som tar hand om boet ska man ”tillkalla delägare eller anmäla dödsfallet till socialnämnden”.

Den som tar hand om avvecklingen har ett juridiskt ansvar gentemot dödsboet, fordringsägarna och övriga dödsbodelägare för vad han/hon gör eller inte gör  i anslutning till avvecklingen.

Delägarna måste vara överens om de åtgärder som ska vidtas under boutredningen. Majoritetsbeslut gäller inte. Om en delägare är underårig eller har god man fordrar vissa förvaltningsåtgärder även tillstånd av överförmyndaren.

Om dödsbodelägarna inte kan enas om förvaltningen eller om t.ex. ett testamente inte vunnit laga kraft har var och en av dem rätt att begära hos tingsrätten att dödsboet avträdes till förvaltning av boutredningsman. Tingsrättens beslut består av två moment, dels själva förordnandet och dels valet av boutredningsman. Förordnandet är normalt inget problem under förutsättning att den som ansökt är behörig. I lagtexten (19 kap 1§ ärvdabalken) nämns vilka som, utöver dödsbodelägarna, har rätt att ansöka. Valet av boutredningsman avgör tingsrätten. Om någon föreslagits prövar tingsrätten lämpligheten. Om den avlidne i testamente utsett en testamentsexekutor ska denne i första hand förordnas. Boutredningsmannen ska ” företaga alla för boets utredning erforderliga åtgärder”. Han ska agera opartiskt och företräder ensam dödsboet. I viktigare angelägenheter ska han inhämta delägarnas åsikter men har själv rätt att besluta. För överlåtelse av fast egendom krävs dock delägarnas skriftliga samtycke eller, om det inte kan erhållas, tillstånd av tingsrätten.

Även om arvingarna inte är oense kan de av praktiska skäl vilja överlåta förvaltningen på någon annan. Genom fullmakt kan man uppdraga åt någon att i egenskap av syssloman svara för boutredningen.

Vi på Familjens jurist kan hjälpa till med dödsboförvaltningen antingen som av tingsrätten förordnad boutredningsman eller som syssloman och tar fullt ansvar för alla praktiska och juridiska frågor.

Kontakta oss så besvarar vi dina frågor om boutredning!

Citera oss gärna, men ange källan.

Möt en av våra jurister

 

Boka tid för rådgivning

*
Max tillåtna ord är:
*
*