Kontakta oss
0770-77 00 97
Familjens Jurist
Kontakta oss
0770-77 00 97
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Allmänna villkor

    Allmänt 

    Familjens Jurist i Sverige AB  genom varumärket Företagarens Jurist (”Företagarens Jurist”) tillhandahåller juristtjänster och juridiska dokument online på familjensjurist.se/foretag (“Onlinetjänsten”). Onlinetjänsten är avsedd för juridiska personer och användaren måste vara över 18 år för att kunna använda tjänsten. 

    Kundstatus och registrering 

    För att bli Kund hos Företagarens Jurist och använda tjänsterna krävs dels att användaren registrerar sig på Företagarens Jurists onlinetjänst, dels att användaren godkänner dessa allmänna villkor, inklusive information kring hantering av personuppgifter. Registrering och godkännande av villkor sker genom att användaren loggar in i tjänsten med BankId samt registrerar sitt namn, e-post och telefonnummer på Företagarens Jurist. Kundregistrering kan även ske genom att användaren följer en länk som denne erhållit via företag/organisation som tecknat avtal med Företagarens Jurist avseende tjänster på Företagarens Jurist för sina kunder/medlemmar. I dessa fall måste dessa allmänna villkor, inklusive information kring hantering av personuppgifter, godkännas i samband med första besöket på Företagarens Jurists hemsida för att kundstatus ska uppnås. 

    Genom kundregistrering och godkännande av allmänna villkor enligt ovan föreligger ett avtal (”Kundavtalet”) mellan användaren (”Kunden”) och Företagarens Jurist, som omfattar både dessa allmänna villkor och den information som gäller för hantering av personuppgifter, och användaren har härigenom uppnått kundstatus. 

    Om Företagarens Jurist 

    Företagarens Jurist tillhandahåller dels allmän juridisk information, dels erbjuder Företagarens Jurist möjlighet att till fasta priser köpa juridiska rådgivningstjänster och individuellt anpassade juridiska dokument online (”Dokumenten”). Företagarens Jurist tillhandahåller även viss support via e-post, chatt och telefon. Dokumenten baseras till viss del på information som användaren själv tillhandahåller genom att besvara aktuella frågeformulär. Frågeformulären i sig är öppna och allmänt tillgängliga, men för att kunna skapa ett individuellt anpassat juridiskt dokument måste man vara Kund, det vill säga vara registrerad med namn och e-postadress enligt beskrivning ovan. 

    För att Kunden ska kunna skapa ett individuellt anpassat juridiskt dokument krävs att Kunden anger förutsättningarna genom att svara på aktuella frågor i frågeformulären. Instruktioner som finns i frågeformuläret måste noggrant följas och varningstexter observeras. En sammanfattning över Kundens val redovisas innan Kunden tar ställning till om hen vill köpa dokumentet. Köp sker genom att Kunden klickar på någon av knapparna ”Köp” eller ”Skapa dokumenten”.   

    Dokumenten, anpassade utifrån de förutsättningar som Kunden angivit, skapas automatiskt online efter att Kunden klickat på någon av knapparna ”Köp” eller ”Skapa dokument”. Någon kontroll av faktiska förhållanden som Kunden angivit görs inte av Företagarens Jurist.

    Köp 

    Avtal om köp av Dokumenten anses ha träffats när Kunden klickat på knappen för ”Köp”. 

    Dokumenten debiteras med det fasta pris som angivits hos Företagarens Jurist och enligt de villkor som anges i Kundavtalet. Alla priser är angivna exklusive moms. 

    Betalning sker med kort, faktura, Swish eller genom kredit. Vid fakturabetalning förbinder sig Kunden att betala kostnaden för genomförda köp i tid. Vid försenad betalning tillkommer lagstadgad påminnelseavgift och dröjsmålsränta. 

    Dokumenten levereras till Kunden genom att en länk till dokumenten sänds via e-post till av Kunden registrerad e-postadress. Leverans sker så snart Kundens betalning accepterats av Företagarens Jurist. Dokumenten finns tillgängliga vid inloggning på familjensjurist.se/foretag. Om internetuppkoppling eller annan teknisk omständighet medför att Kunden inte erhåller leverans per e-post i anslutning till att Kunden fått köpet bekräftat är Kunden välkommen att maila info@foretagarensjurist.se.

    Ångerrätt vid köp 

    När du köper tillgång till en digital tjänst (såsom Onlinetjänsten eller Dokumenten) fullgörs tjänsten omedelbart genom att du får direkt tillgång till den digitala tjänsten. 
     
    Enligt distansavtalslagen 2 kap. 11 § p. 1. gäller inte ångerrätten för avtal som avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. 
     
    Innan du ingår avtal om köp samtycker du genom att klicka i en ruta till att tjänsten ska börja utföras omedelbart. Du medger även att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. 

    Nöjd-kund-garanti 

    Om Kunden anser att de dokument som köpts inte håller förväntad kvalitet ger Företagarens Jurist Kunden möjlighet att reklamera Dokumenten. Reklamation sker genom att Kunden kontaktar Företagarens Jurist på info@foretagarensjurist.se, senast sju vardagar efter köptillfället. Vid godkänd reklamation återbetalar Företagarens Jurist det belopp som Kunden erlagt för Dokumenten om inte kundnöjdhet kan uppnås på annat sätt. Denna garanti gäller endast en gång per Kund. 

    Cookies 

    För att underlätta användningen av Företagarens Jurists onlinetjänst används så kallade cookies. Cookies är små dataenheter som lagras tillfälligt på datorns hårddisk av webbläsaren och som krävs för att det ska gå att använda webbplatsen. Den information som lagras i dessa cookies är avsedd till exempel för sessionskontroll, särskilt förbättrad navigering, och gör en webbplats mycket mer användarvänlig. Företagarens Jurist använder cookies bland annat för att hålla Kunden inloggad. Dessutom används cookies för att möjliggöra för Kunden att ha automatisk inloggning till tjänsten. Denna funktion aktiveras genom att Kunden kryssar i rutan ”Fortsatt vara inloggad”. Det är dock möjligt att inte tillåta att cookies lagras på hårddisken genom att göra en ändring av inställningarna för webbläsaren. Tillvägagångssättet för att blockera cookies varierar beroende på vilken webbläsare som används. För närmare instruktioner om detta kan Kunden välja ”Hjälp” eller annat relevant menyalternativ i webbläsaren. För kund som inte tillåter cookies, kan dock Företagarens Jurist inte garantera att alla delar av Företagarens Jurists onlinetjänst kommer att fungera som avsett. 

    Uppgifter och säkerhet 

    Vid inloggning på Företagarens Jurist lagras information rörande Kunds användning av tjänsten. Överföring av information till eller från Företagarens Jurist är krypterad och oåtkomlig för utomstående. 

    Kunden ska visa normal aktsamhet och skydda sin tekniska utrustning mot obehörigt utnyttjande, bland annat genom att använda erforderliga virusprogram. Det är Kundens ansvar att tillse att användarnamn och lösenord hålls konfidentiella och inte avslöjas för obehöriga. Varje Kund kan via e-mail till info@foretagarensjurist.se  begära spärrning av sitt användarkonto. Företagarens jurist förbehåller sig dock rätten att även efter sådan spärrning spara och använda kundinformation som kan behövas för att påvisa otillåten användning av Företagarens Jurists onlinetjänst. 

    Immateriella rättigheter och nyttjanderätt 

    Samtliga rättigheter till varumärken och övriga immateriella rättigheter till Företagarens Jurists onlinetjänst tillhör Företagarens jurist. Kunden är förbjuden att använda Företagarens Jurists varumärken eller kännetecken på annat sätt än som uttryckligen i förväg skriftligen medgivits av Företagarens Jurist. Företagarens Jurist upplåter genom Kundavtalet en icke exklusiv, ej överlåtbar rätt att nyttja Företagarens Jurists onlinetjänst och Dokumenten för privat bruk i enlighet med Kundavtalet och dessa allmänna villkor. 

    Dokumenten utformas speciellt anpassade för Kunden och är avsedda för Kundens enskilda bruk. Kunden äger inte rätt att kommersiellt mångfaldiga eller sälja Dokument vidare till tredje part. 

    Kundens ansvar 

    Kunden förbinder sig att endast använda Företagarens Jurists onlinetjänst och Dokumenten i enlighet med detta Kundavtal. Kunden äger inte rätt att använda tjänsten på ett sätt som kan överbelasta, störa, skada eller försämra Företagarens Jurist eller som kan leda till överföring av skadlig kod såsom virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information. Vidare åtar sig Kunden att inte använda Företagarens Jurists onlinetjänst för att vidta åtgärder eller överföra information i strid med gällande lag, eller annars använda denna på sätt som annars kan uppfattas som olämpligt, kränkande, hotfullt eller rasistiskt. 

    Kunden har inte rätt att i kommersiellt syfte reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Företagarens Jurists onlinetjänst, utan Företagarens Jurists i förväg inhämtade skriftliga medgivande. 

    Ansvarsbegränsning 

    Företagarens Jurists onlinetjänst ska ses som ett kompletterande stöd för att på egen hand ta fram juridiska dokument och bli uppmärksammad på de olika juridiska vägval och konsekvenser som bör beaktas. Kunden ansvarar själv för de faktiska förhållanden och förutsättningar som angivits och förutsätts noggrant läsa och följa de instruktioner och varningar som finns både i webbformuläret och i de instruktioner som skapas. Under förutsättning att kunden lämnat korrekta uppgifter och sakomständigheter, ansvarar Företagarens Jurist för den rådgivning som lämnas genom tjänsten samt att de dokument som genereras är korrekta. I de fall registrering av dokument vid myndighet erfordras för juridisk giltighet ansvarar Kunden själv för att registrering sker. Företagarens Jurists onlinetjänst kan aldrig ersätta professionell juridisk rådgivning i det enskilda fallet. För att bättre förstå konsekvenserna i det enskilda fallet rekommenderar vi Kunden att kontakta jurist för rådgivning. Det görs enklast via onlinetjänsten eller genom att boka ett möte på familjensjurist.se/foretag

    Företagarens jurist ansvarar inte för indirekta skador eller förluster hänförliga till användandet av Företagarens Jurists onlinetjänst eller information som förmedlas i densamma, såvida inte sådan skada eller förlust har orsakats genom Företagarens Jurists uppsåtliga handlande eller grova vårdslöshet. Företagarens Jurist ansvarar inte för tillgång till eller innehållet på en webbplats som är länkad till eller från Företagarens Jurist. Företagarens Jurist ansvarar inte heller för Kundens eventuella förlust av data. Företagarens Jurists ansvar ska under alla omständigheter vara begränsat till ett belopp motsvarande det pris Kund erlagt för Dokumentet. 

    Om anspråk riktas mot Företagarens Jurist på grund av Kundens nyttjande av Dokumenten, åtar sig Kunden att, för det fall Företagarens Jurist inte är ansvarigt enligt stycket ovan, hålla Företagarens Jurist skadeslöst för all skada som Företagarens Jurist åsamkas med anledning av sådant anspråk (inklusive men inte begränsat till kostnader med anledning av förlikning eller dom). 

    Avtalstid 

    Kunden kan när som helst avsluta sitt Kundavtal genom att kontakta Företagarens Jurist med begäran om att avsluta sitt konto. 

    Företagarens Jurist förbehåller sig rätten att omedelbart stänga av användarkonton och säga upp Kundavtalet för kund som använder Företagarens Jurists onlinetjänst i strid med gällande lag, kundavtal eller annars lämnar oriktiga uppgifter vid användandet av, eller vid uppenbart missbruk av tjänsten.

    Övrigt 

    Det är Kundens skyldighet att själv hålla sig informerad om vid var tid gällande villkor i Kundavtalet. 

    Svensk lag ska tillämpas på Kundavtalet. 

    Företagarens Jurist äger rätt att överlåta sina rättigheter och eller förpliktelser enligt detta avtal i sin helhet. 

    För frågor om support avseende onlinetjänsten hänvisas till  info@foretagarensjurist.se

    Information om behandling av personuppgifter m m 

    Företagarens Jurist behandlar personuppgifter för att kunna administrera och fullgöra sina skyldigheter i egenskap av leverantör av juridiska tjänster, men även för att kunna erbjuda andra närliggande tjänster, innefattande även tjänster från samarbetspartner till Företagarens Jurist, samt i övrigt i marknadsförings-, produktutvecklings- och affärsutvecklingssyfte. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser. 

    Personuppgiftsansvarig kan komma att samköra personuppgifter med andra personregister i syfte att tillföra och uppdatera registren med sådana personuppgifter som personuppgiftsansvariga bedömer utgör en förutsättning för en god kund- och registervård. 

    Genom ingåendet av avtalet godkänner Kunden sådan behandling samt mottagande av sådana erbjudanden. 

    Kunden har rätt att när som helst begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns registrerade samt även anmäla att han eller hon motsätter sig behandling av personuppgifter för direkt-marknadsföringsändamål. 

    Ansvarig för behandling av personuppgifter är Familjens Jurist i Sverige AB, 556835-4566, Box 4036, 102 61 Stockholm. 

    Reklamation och tvistlösning 

    Om du anser att en tjänst är felaktig måste du inom skälig tid påtala detta (reklamera) till Företagarens Jurist genom att kontakta oss på info@foretagarensjurist.se.

    Om du tycker att en tjänst du har köpt hos oss är felaktig men vi inte håller med dig så har vi en tvist. För att få denna tvist prövad kan du, om du är konsument, vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Vi medverkar i tvistlösningsförfarandet och följer ARN:s rekommendationer. 

    Du har också möjlighet att lämna in en klagomålsansökan för tvistlösning genom Europeiska kommissionens onlineplattform (ODR). Du hittar onlineplattformen för tvistlösning genom att klicka på denna länk.

    Kontakt 

    Kunden har alltid möjlighet att vända sig till Företagarens Jurist för frågor och synpunkter via e-post till info@foretagarensjurist.se.

    Det företag som står bakom Företagarens Jurists onlinetjänst är Familjens Jurist i Sverige AB, 556835-4566. 

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden