Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Kontakta oss
    0771-771 070

    Tidigare vinnare

    Fråga

    Tidigare vinnare av Familjens Jurists stipendium i familjerätt hittar du nedan.

    Svar

    2017

    "Vill inte! Barnets rättsliga ställning i hälso- och sjukvård." Författare: Ami Sakaria, Stockholms universitet

    "Rätten till efterarv i makes förmånstagarförvärv." Författare: Emma Öjstrand, Örebro universitet

    "Sveriges skydd mot barnäktenskap. Har asylsökande barn som befinner sig i Sverige samma rättsliga skydd?" Författare: Frida Jansson, Umeå universitet

    "Relocation med barn inom EU. Är svensk rätt i behov av en lagstadgad möjlighet till relocation med barn? En internationellt privaträttslig studie." Författare: Isabelle Carringer, Uppsala universitet

    "Legal Family Definitions and the Rights to Refugee Family Reunification. A Comparative Study on Ethiopia and Sweden." Författare: Miriam Nygren, Göteborgs universitet

    "Gemensam familjerätt för EU-medborgare. En kritisk analys rörande harmoniseringen av den materiella familjerätten inom EU." Författare: Peggy Gustavsson, Lunds universitet

    2016

    ”Assisterad befruktning och rättsligt föräldraskap - Om ställningstaganden och normer som regelverken bygger på” Författare: Malin Jonasson, Lunds universitet

    ”Gränsöverskridande surrogatarrangemang – i konflikt med grundläggande svenska värderingar? En internationellt privaträttslig studie.” Författare: Melissa Agaeva, Uppsala universitet

    ”Efterlevandeskydd för sambo? En diskussion om förslag till förändring av lagstiftningen för sambor” Författare: Mikaela Miettinen Vallgren, Umeå universitet

    ”Har barn i Sverige tillgång till ett effektivt rättsmedel?” Författare: Rebecca Farkhooy, Stockholms universitet

    ”Rätten till utbildning – alla barns rättighet” Författare: Sara Lindenhall, Göteborgs universitet

    ”Obehörig vinst i nordisk familjerätt” Författare: Sofie Hansson, Örebro universitet

    2014

    ”Vårdnadstvister i praktiken. En studie av tingsrätternas rättstillämpning efter 2006 års reform av vårdnadsreglerna” Författare: Helena Söderberg, Uppsala universitet

    ”Laglottens vara eller icke vara i den svenska arvsrätten - en komparation med norsk och dansk rätt” Författare: Lina Thonander Aurbakken, Örebro universitet

    ”Ekonomiskt bistånd till barnfamiljer - skälig levnadsnivå och barnperspektiv” Författare: Linnea Ornstein, Stockholms universitet

    ”Barnets rätt att komma till tals. Om barnets inflytande i verkställighetsprocessen” Författare: Malin Wictor, Umeå universitet

    ”Stjärnfamiljer och kärnfamiljer - En kritisk studie kring flersamt föräldraskap i svensk familjerätt” Författare: Maria Linnér, Lunds universitet

    ”Barns rättssubjektivitet. Exemplet ombud för barn i vårdnadstvister” Författare: Zuzan Ismail, Göteborgs universitet

    2013

    ”Att skriva juridik för barn” Författare: Fredrik Berglund, Uppsala universitet

    ”Hemvistbedömningen vid internationella bortföranden och kvarhållanden av barn” Författare: Lina Eriksson, Stockholms universitet

    ”Hedersrelaterat våld och förtryck. Tillgodoses flickors rätt till skydd?” Författare: Lovisa Löfstrand, Lunds universitet

    ”Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge - En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten” Författare: Maria Hamberg, Umeå universitet

    ”En rätt till ett hem? En rättsteoretisk undersökning om barns rätt till bostad, med fokus på vräkningssituationer” Författare: Sophia Bertilsson

    2012

    ”Konstruktionen av det naturliga föräldraskapet. En normkritisk analys av diskurser rörande rättsligt föräldraskap” Författare: Elin Jonsson, Umeå universitet

    ”Barnets bästa och barnets vilja i internationella förhållanden” Författare: Erica Karlsson, Lunds universitet

    ”Generationsskifte i lantbruksföretag - särskilt ur ett effektivitetsperspektiv” Författare: Johanna Herman Askelöf, Uppsala universitet

    ”Omhändertagande av barn med psykiska funktionshinder. Betydelsen av barnets bästa” Författare: Mathilde Fors, Stockholms universitet

    2011

    "Rättsligt föräldraskap - men bara för två" Författare: Anna Karlsson, Stockholms Universitet

    ”Familjerätt - inte längre en nationell angelägenhet? En studie av harmoniseringssträvandet inom den Europeiska unionen” Författare: Katarina Engelhardt, Lunds universitet

    ”Olovligt bortförande av barn inom EU. En analys av Bryssel II-förordningens regler mot bakgrund av EU:s rättighetsstadga och barnkonventionen” Författare: Maja Lindqvist, Uppsala universitet

    "Barnens bästa. En komparativ studie av begreppets betydelse i Sverige och Australien." Författare: Malin Birgersson, Umeå universitet

    2009

    ”Skuldsatta barn. En studie om barn som blir skuldsatta av sina föräldrar” Författare: Anna Lindvall, Umeå universitet

    ”Barnets religion, vem bestämmer? En rättighetsteoretisk studie av barnets negativa religionsfrihet i förhållande till vårdnadshavaren” Författare: Rebecka Åman Danielsson, Lunds universitet

    ”Om tolkandet av principen om barnets bästa vid tillämpningen av umgängesrätten enligt LVU. Om rättsdogmatikens begränsningar och om användandet av alternativa metoder inom rättsvetenskaplig forskning” Författare: Frida Niklasson, Stockholms universitet

    ”Avstående av arv eller försäkringsbelopp som tillfallit Allmänna Arvsfonden” Författare: Kajsa Edholm, Uppsala universitet

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden