Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Familjerätt

Familjerättens område är en del av civilrätten och behandlar frågor som rör familjen. I grunden handlar det om familjens rättsställning och vilka inbördes rättigheter och skyldigheter familjemedlemmarna har.

Vanliga familjerättsliga frågor är frågor som rör vårdnad om barn, rätt till umgänge med barn, barns boende och underhåll. Nära sammanhängande med de familjerättsliga frågorna är frågor som rör äktenskaps- och samboenderätt, förmynderskapsrätt och arvsrätt.

Vårdnad om barn handlar om vem som har rätt att fatta beslut i viktiga frågor som rör barnet, till exempel om vilken skola barnet ska gå i. Barns boende och rätt till umgänge med barn handlar om hos vem barnet ska bo och vem som har rätt till umgänge med barnet. Vid frågor om umgänge behöver man ofta även ta ställning till hur, när och var umgänget ska äga rum. Om man har svårt att komma överens om frågor som rör vårdnad, boende och umgänge finns det möjlighet att vända sig till familjerätten i kommunen för att få hjälp. Om det inte går att hitta en lösning i samförstånd är det slutligen tingsrätten som avgör vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Bedömningen ska alltid ske utifrån vad som är bäst för barnet. När du vänder dig till tingsrätten bör du ta hjälp av ett ombud.

Underhåll till barn rör frågor som har med hur kostnaderna för barnet ska fördelas; det kan till exempel gälla kostnader för mat, kläder, barnomsorg och barnets aktiviteter. Föräldrarna kan själva avtala om storleken på underhållet.

Vanliga frågor inom äktenskaps- och samboenderätt är frågor som rör äktenskapsförord, äktenskapsskillnad och bodelning.

Förmynderskapsrätten reglerar bland annat frågor som rör vem som i rättsliga sammanhang företräder barn. Förmynderskapsrätten omfattar även frågor i övrigt som gäller gode män och förvaltare. Arvsrätten behandlar bland annat frågor som rör arv och testamente – till exempel vem som har rätt att ärva och vilka formkrav som måste uppfyllas för att upprätta ett giltigt testamente.

Vi på Familjens jurist är specialiserade inom familjerätt. Med våra drygt 240 medarbetare och över hundra kontor runtom i landet, varav 33 är egna kontor och ca 80 är besökskontor, kan vi ta emot dig där du bor, för en konsultation rörande dina familjerättsliga frågor.