Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Tingsrätten

Tingsrätten är den domstol där familjerättsliga tvister och ärenden mellan privatpersoner normalt avgörs i första instans. Tingsrätter är även första instans för brottmål. Många av tingsrättens avgöranden kan överklagas till hovrätt och slutligen Högsta domstolen. I tingsrätten arbetar bland annat domare, som beroende på befattning kallas lagmän, chefsrådmän, rådmän eller fiskaler. Lagmannen leder arbetet vid tingsrätten.

En tvist påbörjas normalt genom att ena parten lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten och betalar en ansökningsavgift. Domstolen prövar först om de formella kraven för att utfärda stämning mot motparten, och för att begära in ett svaromål från denne, är uppfyllda. Beroende på målets eller ärendets art kan handläggningen därefter se olika ut. Ofta förekommer en muntlig förberedelse, då man under en domares ledning försöker klargöra vad som är tvistigt i målet, vilken bevisning som finns och om det finns möjlighet för parterna att nå en frivillig överenskommelse. Kan parterna inte komma överens, avgörs målet ofta efter en huvudförhandling där parter och vittnen kan höras. Tingsrättens avgöranden kallas beslut eller dom. I varje avgörande ska det framgå hur man gör för att överklaga om man är missnöjd med utfallet.

Självklart ska man, innan man vänder sig till tingsrätten, försöka komma till en frivillig överenskommelse kring vad oenigheten avser. Ett domstolsförfarande tar ofta lång tid och är inte sällan förenat med betydande kostnader.  Det bör därför i ett tidigt skede undersökas om det finns förutsättningar för att få rättsskydd eller rättshjälp.

Det finns 48 tingsrätter runt om i Sverige och vi finns alltid med ett kontor i närheten. Vilken tingsrätt som är relevant i ditt fall kan variera beroende på ärendetyp och om du är kärande eller svarande. Du kan hitta din närmaste tingsrätt och läsa mer om hur de praktiskt fungerar på domstolsverkets hemsida.

Som Sveriges största juristbyrå med 33 kontor och över 240 medarbetare agerar vi på Familjens jurist ofta för våra klienters räkning i tingsrätter runt om i landet. Typiska ärenden där Familjens jurist hjälper till avser ekonomiska frågor rörande arv eller bodelning. Vi agerar även ofta ombud i frågor rörande barn, till exempel avseende vårdnad, boende, umgänge och adoption. Vi har en unik samlad erfarenhet och kompetens. Välkommen att med förtroende vända dig till ditt närmaste Familjens jurist-kontor.

Tingsrätten

Lite mer om befattningar vid tingsrätten

De som man kommer i kontakt med vid tingsrätten har olika titlar, här kan du läsa mer om vad de innebär.

Lagman
Ordinarie domare som är chef för en tingsrätt.

Domare
Rådman - Ordinarie domare i en tingsrätt som utnämnts av regeringen att inneha en fast domartjänst.
Assessor - Färdigutbildad domare som ännu inte har ordinarie tjänst.
Fiskal - Icke ordinarie domare som är under utbildning. Efter notariemeriteringen har denne antagits som fiskal i hovrätten (hovrättsfiskal) och sedan vidare för tjänstgöring vid tingsrätt.  Kallas tingsfiskal vid tjänstgöring i tingsrätt. 

Beredningsjurist
Juridisk utbildad och notariemeriterad tjänsteman som biträder rätten med att förbereda målen och med att skriva förslag till avgöranden. Tjänstgör också som protokollförare.

Notarie
Jurist som fullgör notarietjänstgöring, dvs går en cirka två år lång utbildningstjänstgöring vid en tingsrätt så kallad notariemeritering. Efter fullgjord tjänstgöring är juristen notariemeriterad.

Domstolssekreterare/beredningssekreterare
Tjänsteman (utan krav på juristutbildning) som förbereder och handlägger mål och ärenden inför förhandling och avgörande. Kan efter förordnande vara behörig att fatta beslut i en del förberedande frågor (benämns då som beredningssekreterare).

Registrator
Tjänsteman som registrerar inkommande mål och ärenden och fördelar målen på de olika rotlarna.