Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, ligger som grund för eventuell tvångsvård av psykiskt sjuka personer.

För att en person ska få ges tvångsvård krävs att denne lider av en allvarlig psykisk störning. Vidare ska han eller hon på grund av sitt psykiska tillstånd samt sina personliga förhållanden i övrigt ha ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård.

Den vård som bedöms nödvändig ska inte heller kunna tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), alternativt att patienten behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård).

Vidare ska patienten motsätta sig vården eller att det till följd av dennes psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans eller hennes samtycke.

Vid bedömning av vårdbehovet ska det även beaktas, om patienten till följd av sin psykiska störning är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Tvångsvård får inte ges om patientens psykiska störning utgör enbart en utvecklingsstörning.

Det är förvaltningsrätten som prövar frågan om en patient ska beviljas psykiatrisk tvångsvård. Förhandlingarna är inte öppna för allmänheten och den hålls generellt på den sjukvårdsinrättning där vården ska bedrivas.

Familjens jurist är störst i Sverige på privatjuridisk rådgivning och har 240 medarbetare på 33 kontor. Kontakta oss så hjälper vi dig gärna i frågor som rör LPT.

Hitta kontor