Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Sambos rätt till bostad och bohag m.m.

    Min svärfar har beslutat att göra familjens släktgård till permanent bostad för sig och sin sambo. Han har själv ärvt huset av sin mor och är sedan 15 år ensam ägare av huset, men hans två söner har fram till nu, tillsammans med honom, använt huset som gemensam sommarbostad.  

    Vilken rätt har hans sambo till huset den dag han dör? Vilken rätt har hans sambo till det bohag som redan finns i huset, och alltså inte är införskaffat gemensamt?
    Är min svärfar fri att testamentera detta hus & bohag som han vill? 

    Rådgivarens svar

    2019-11-29

    Hej! Stort tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen. Nedan kommer jag att redogöra för vad som gäller kring din svärfars egendom samt hans möjligheter att testamentera egendom till sin sambo. 

    Samboförhållandes upphörande och samboegendom
    Bestämmelser kring samboförhållande finns i sambolagen. Samboförhållande upphör att gälla om samborna gifter sig, flyttar isär eller att någon av samborna avlider, 2 § sambolagen. Om samboförhållande upphör på grund av att samborna flyttar isär eller någon av de avlider ska en bodelning göras om ena sambon begär detta, 8 § sambolagen. Det är således inte obligatoriskt med en bodelning. En bodelning innebär att samboegendom ska delas mellan samborna. Den egendom som blir föremål för bodelning är bostad och bohag (möbler, hushållsmaskiner m.m.) som har förvärvats för gemensam användning, 3 § sambolagen. Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan därför inte anses ha förvärvats för gemensam användning. 

    Om din svärfar genom arv förvärvat fritidshuset innan samboförhållandet inleddes anses inte huset ha förvärvats för gemensam användning och bör därmed inte ingå i en eventuell bodelning om din svärfar skulle avlida. Detsamma gäller det bohag som finns i fritidsbostaden eftersom det inte heller införskaffats för gemensam användning. Har huset genom arvet förvärvats under samboförhållandet kommer huset troligtvis inte anses vara förvärvat för gemensam användning och ska därför inte heller då ingå i en eventuell bodelning. Huset är ju i en sådan situation dock förvärvat under samboförhållandet, men utgjorde till en början fritidsbostad vilken inte är samboegendom. Dessutom är huset förvärvat genom arv och det kan då ifrågasättas om egendomen faktiskt är förvärvad för gemensam använding. Därför kommer troligtvis inte huset att ingå i bodelningen även om den förvärvats under samboförhållandet. 

    Skulle din svärfar och hans sambo däremot gifta sig kommer bostaden och allt bohag utgöra giftorättsgods oavsett om det förvärvats före samboförhållandet. Detta gäller dock inte om egendomen genom arvet gavs med föreskrift om att den skulle vara enskild egendom. Om arvet inte gavs med sådan föreskrift kan din svärfar och hans sambo istället skriva ett äktenskapsförord där de anger att viss egendom ska vara enskild och därmed inte ingå i en bodelning. 

    Testamentera egendomen 
    Eftersom sambor inte ärver av varandra kan din svärfar istället upprätta ett testamente där han anger att bostaden och bohaget ska tillfalla hans sambo när han avlider. Ett sådant testamente är giltigt så länge formkraven beaktats, 10 kap. 1 § ärvdabalken. Din svärfars barn, alltså din partner och eventuella syskon, har dock alltid rätt till sin laglott. Laglotten är halva arvslotten, 7 kap. 1 § ärvdabalken. Detta innebär att föräldrar kan inskränka sina barns arvsrätt till hälften. Om ett eventuellt testamente upprättas som inskränker din partners laglott måste din partner begära jämkning av testamentet inom sex månader, 7 kap. 3 § ärvdabalken. 

    Sammanfattning
    Eftersom bostaden och bohaget inte förvärvats för gemensam användning kommer dessa inte ingå i en eventuell bodelning om din svärfar avlider. Skulle din svärfar och hans sambo gifta sig kommer huset och bohaget utgöra giftorättsgods och därmed ingå i en bodelning och ärvas av sambon om din svärfar avlider. Detta kan dock regleras genom äktenskapsförord. Det är även möjligt för din svärfar att upprätta ett testamente där han anger att bostaden och bohaget blir hans sambos om han avlider. Din svärfars barn kommer dock alltid ha rätt till sin laglott, de kan således inte bli arvlösa. 

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor får du jättegärna ställa dem till oss. Här kan ni läsa mer om hur Familjens Jurist kan hjälpa din svärfar och hans sambo om de exempelvis vill upprätta ett testamente eller liknande. 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden