Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Medlemsavgift för samfällighetsföreningar

    Jag är medlem i en samfällighetsförening med ca 120 medlemmar. Det har framkommit att flera medlemmar inte betalat sin avgift. Kan jag som medlem begära att kassören redovisar obetalda avgifter på nästa årsmöte?

    Rådgivarens svar

    2020-08-20

    Hej och tack att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en allmän redogörelse för din situation samt praktiska tips på hur du kan gå vidare.

    Hur medlemsavgift för samfällighetsföreningar ska beslutas

    Samfällighetsföreningar ska förvaltas enligt Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter ("samfällighetslagen") och har därför vissa krav att leva upp till. Vad avser medlemsavgifter är detta något som styrelsen ska lägga fram förslag om genom upprättandet av ett utgifts- och inkomstat för föreningen som sedan ska godkännas på föreningsstämman. Som vanligt för beslut för samfällighetsföreningar så krävs det enhällighet i alla beslut, så det räcker alltså med att en medlem opponerar sig för att beslutet inte ska gå igenom. En medlem är dock endast skyldig att betala en medlemsavgift om denna är skälig och går till redovisade ändamål. Föreningen ska inte heller sammanblanda pengar, utan utgifter- och inkomster till olika verksamhetsgrenar ska skötas separat. Föreningens förvaltning, inte minst vart dess utgifter går, måste dessutom gå till medlemmarnas bästa (§ 19 samfällighetslagen). Önskas mer information vänligen se exempelvis Skatteverket om förvaltning av samfälligheter.

    Åtgärder att vidta mot icke-betalande medlemmar

    Redovisa obetalda avgifter på medlemsstämma 

    Om en medlem inte betalar den medlemsavgift som är beslutat om på stämman så det detta självfallet påverka föreningens ekonomi. Räcker inte föreningens medel till att täcka "klar och förfallen skuld" som finns ska styrelsen då på föreningsstämman uttaga vad som fordras (se § 43 samfällighetslagen). Med andra ord kan det smartaste för er vara att anordna en extra medlemsstämma där ni tar upp problematiken med obetalda medlemsavgifter och begär in dessa. I och med att beslut om medlemsavgift måste ha fattats med full enighet skulle det vara märkligt om medlemmarna efteråt direkt motsatte sig att följa beslutet. Risken om föreningens skulder inte kan betalas är nämligen att styrelsens ledamöter solidatiskt ansvariga för att betala dessa skulder och detta är nog en situation som ledamöterna vill undvika. Därför är det viktigt att styrelseledamöterna ser till att beslut om medlemsavgift efterföljs. Avseende din fråga om du som medlem kan begära kassören att redovisa obetalda avgifter på nästa årsmöte så är mitt korta svar: ja. Enligt § 50 samfällighetslagen framgår det nämligen att styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de uppgifter om föreningens verksamhet som en medlem kräver och som kan vara av betydelse för medlemmarna. Obetalda medlemsavgifter är enligt min tolkning i högsta grad en sådan uppgift som kan vara av betydelse för medlemmarna, då ekonomi inte sällan är föreningars ryggrad.

    Stadgarna måste innehålla uppgifter om revision 

    Dessutom är redovisning av medlemsavgifter en fråga som rimligtvis bör regleras i era stadgar, då dessa enligt § 28 p. 5 samfällighetslagen ska innehålla information om hur revision av styrelsens förvaltning ska ske. Skulle era stadgar sakna information om hur era räkenskaper ska granskas kan alltså era föreningsstadgar komma att strida mot samfällighetslagen, vilket gör det möjligt för någon att väcka talan mot föreningen hos Mark- och miljödomstolen om ni inte kan lösa detta på er föreningsstämma (§ 53 samfällighetslagen).

    Kontakta Kronofogden

    Om en medlem trots extrainsatt stämma skulle vägra att betala medlemsavgift kan ni alltid vända er till Kronofogden och då skapa en fodran mot denna personen (§ 46 samfällighetslagen). Kronofogden tar då över ansvaret att driva in skulden hos medlemmen genom att utfärda ett betalningsföreläggande.

    Sammanfattning

    Sammanfattningsvis har du som medlem rätt att kräva att styrelsen ska redovisa obetalda medlemmsavgifter på nästa årsmöte eftersom att dessa uppgifter är av betydelse för medlemmarna. Du bör även se över om det framgår av föreningens stadgar hur revisionen av er ekonomi ska se, då detta enligt samfällighetslagen måste regleras i stadgarna. Skulle ni inte lyckas driva in de obetalda medlemsavgifterna på stämman kan ni alltid kontakta Kronofogden och be om betalningsföreläggande. Indrivningen av avgifterna är särskilt viktig om er förening skulle ha höga skulder, då styrelsemedlemmarna vid insolvens blir personligen betalningsansvariga. 

    Jag hoppas detta svaret varit till hjälp! Skulle ni behöva ytterligare rådgivning är ni varmt välkomna att boka en tid hos våra erfarna jurister på Familjens Jurist.

     

     

     

    Lovisa Fransson
    Studentrådgivare

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden