Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik
Film

 

Boka tid för rådgivning

*
Max tillåtna ord är:
*
*

Lagen om vård av unga, LVU
Lagen om vård av unga, LVU, ligger som grund för ett eventuellt omhändertagande av barn. Även Socialtjänstlagen ger möjlighet till detta. Omhändertagandet beslutas av förvaltningsrätten efter utredning och begäran från den kommunala socialtjänsten. I akuta lägen kan socialnämndens ordförande besluta om ett omedelbart omhändertagande, vilket måste bekräftas av förvaltningsrätten. Varje år vårdas ca 20 000 barn utanför sina föräldrahem.

Skäl för omhändertagande

Grunden för ett omhändertagande enligt LVU kan vara antingen att den ungas föräldrar inte kan ge det stöd som krävs för en bra uppväxt (2 §, de så kallade miljöfallen) eller att den unga själv lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet (3 §, de så kallade beteendefallen). Missförhållandena ska göra att det finns stor risk för att den ungas hälsa eller utveckling skadas och den vård som behövs inte kan ges på frivillig väg.


Ungdomshem – om inget annat fungerar

Om den kommunala socialtjänsten prövat en mängd olika insatser, till exempel placeringar i familjehem och på kommunala eller privata institutioner, och ändå inte lyckats kan barnet placeras i ett ungdomshem som sköts av Statens institutionsstyrelse. Dessa ungdomshem har större personaltäthet och tillgång till låsbara platser.

Är du förälder, arbetar mot narkotika eller själv står inför LVU-beslut? Vi svarar på alla dina juridiska frågor! Vid behov hjälper vi dig även som ombud i domstol.

Lagen om vård av missbrukare, LVM
Vården enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare) syftar till att den omhändertagne ska komma ifrån ett livshotande missbruk av exempelvis alkohol och narkotika och bli motiverad till behandling under frivilliga former.

Skäl för omhändertagande

Grunden för ett omhändertagande enligt LVM är en anmälan som görs till socialtjänsten. Socialtjänsten gör sedan en LVM-utredning och om man där fastställer behovet av vård enligt LVM går begäran vidare till förvaltningsrätten. I så gott som samtliga fall bifaller förvaltningsrätten Socialtjänstens begäran om tvångsvård. 

I följande fall ska det beslutas om tvångsvård, om:


  1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,

  2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på något annat sätt, och

  3. han eller hon till följd av missbruket a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Är du förälder, arbetar mot narkotika eller står själv inför LVM-beslut? Vi svarar på alla dina juridiska frågor! Vid behov hjälper vi dig även som ombud i domstol.

Kontakta oss för att boka tid.