Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Möt en av våra jurister

Boka tid för rådgivning

*
Max tillåtna ord är:
*
*

Varje dödsboavveckling är unik och därför kan det skilja ganska mycket i tid mellan olika dödsbon. Bilden till vänster beskriver de olika stegen i en dödsboavveckling. Tidslinjen är ungefärlig och ibland kan de olika händelserna gå in i varandra. Familjens jurist hjälper dig tryggt genom alla steg.

1. Bouppteckning kan närmast beskrivas som ”livets bokslut”. Här summeras den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska göras inom tre månader efter ett dödsfall. Det är ett skriftligt juridiskt dokument som enligt lag ska registreras hos Skatteverket. I bouppteckningen står det också vem som är dödsbodelägare.

2. Dödsboförvaltning kallas den praktiska hanteringen av egendom den avlidne lämnat efter sig. Räkningar ska betalas och bostaden ska tas om hand. Förvaltningen inkluderar normalt även försäljning av lösöre och bostad, kontakter med banker och försäkringsbolag, uppsägning av prenumerationer, telefoner, städning osv. Även deklaration och slutredovisning behöver göras.

3. Arvskifte är själva fördelningen av arvet och sker enligt lag och testamente med bouppteckningen som underlag. Arvskiftet är ett civilrättsligt avtal mellan alla delägare i ett dödsbo. Om den avlidne hade make/maka eller sambo görs vanligtvis en bodelning innan arvet fördelas.

Vad kan ingå i ett bouppteckningsuppdrag?
– Förberedande möte och uppläggning av bouppteckningsakt
– Framtagning av dödsfallsintyg
– Släktutredning
– Beräkning av arvs- eller testamenteslotter
– Delgivning av testamente
– Genomgång av testamenten, äktenskapsförord, gåvobrev och andra juridiska dokument
– Genomgång av eventuell bouppteckning efter tidigare avliden maka/make
– Kontroll och genomgång av livförsäkringar
– Värdering av lösöre
– Eventuell fastighetsvärdering
– Beställning av saldobesked från banker och fonder
– Utskick av kallelser
– Bouppteckningsförrättning
– Sammanställning av uppgifterna och beräkning av tillgångar och skulder
– Anteckning av makas/makes tillgångar och skulder
– Utskrift av bouppteckning
– Uppteckning och värdering av samboegendom
– Bouppteckning kontrolleras och undertecknas
– Bouppteckning lämnas till Skatteverket
– Kontroll av registrerad bouppteckning
– Bouppteckning skickas till dödsbodelägarna
– Löpande kontakter med dödsbodelägare, banker, myndigheter m.m. under arbetets gång

Vad kan ingå i en dödsboförvaltning?
– Uppsägning av telefoner, el, försäkringar, tv, tidningar
– Uppsägning av hyreskontrakt
– Slutstädning av hyreslägenhet
– Genomgång av försäkringar och uppsägning av dem
– Utdelning av minnessaker och lösöre
– Auktion/uppköpare
– Val av fastighetsmäklare samt försäljning av bostadsrätt
– Tillsyn av hus och tomt
– Dödsbolagfart
– Försäljning av eventuell fastighet
– Kontroll av ev. pantsättningar av fastigheter och vägsamfälligheter, vatten/avlopp och renhållning
– Kontroll av ingångsvärde på aktier och andra värdepapper samt eventuell försäljning
– Räkna ut och reservera pengar till skatt
– Avslut av dödsboets konton
– Deklaration i dödsboets namn
– Slutredovisning

Vad kan ett arvskifte innehålla?
– Ett skriftligt avtal upprättas, unikt för varje dödsbo
– Avtalet ska godkännas av alla dödsbodelägare för att det ska bli giltigt
– Marknadsmässig värdering av den avlidnes tillgångar
– Arvskiftet görs, dvs arvet fördelas, helt eller delvis
– Genomgång av försäljningar och redovisning av arvslotternas storlek räknat i belopp
– Eventuella ändringar i lagfarter
– Fördelning och utbetalning av arvslotter

Familjens jurists dödsboförsäkring i samarbete med Folksam
När en anhörig går bort kan det vara svårt att hålla reda på allt juridiskt och praktiskt, t.ex. om lösöret i bostaden är försäkrat. Familjens jurist har därför tillsammans med Folksam tagit fram en kostnadsfri dödsboförsäkring som ingår när du tar hjälp av oss för en bouppteckning vid avveckling av dödsbo. Dödsboförsäkringen är en värdefull extra trygghet för dödsboets egendom. Läs mer om försäkringen här

Familjens jurist samarbetar med många begravningsbyråer. Fonus - Sveriges största begravningsbyrå - är en av dem. Läs mer om Fonus och begravningar här>>