Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik
2017-04-03

5 viktiga saker att tänka på inför en bouppteckning

1. Vem ansvarar för bouppteckningen?
Det är den dödsbodelägare som har närmast tillgång till dödsboet (ofta en efterlevande make/maka eller sambo) som ansvarar för att en bouppteckning görs och att den skickas in till Skatteverket i tid. Det vanligaste är att man kontaktar någon som har erfarenhet av att göra bouppteckningar, en s k förrättningsman. Det behöver inte vara en jurist, men det får inte vara någon som är delägare i dödsboet. Förrättningsmannen genomför sedan själva bouppteckningen.

2. Viktiga tidpunkter
Bouppteckningsförrättningen måste hållas senast tre månader efter dödsfallet. Det är då dödsbodelägarna, och andra som har kallats, träffas för att gå igenom vilka tillgångar och skulder som den avlidne lämnat efter sig. Själva bouppteckningshandlingen ska lämnas in och registreras hos Skatteverket senast en månad efter förrättningsdagen.

3. Vad händer om dödsboet inte har några tillgångar?
Om det inte finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet för att betala begravning och andra kostnader till följd av dödsfallet, kan man göra en dödsboanmälan istället för en bouppteckning. Dödsboanmälan gör man till boutredningsenheten den kommun där den avlidne var bosatt. På de flesta kommuners hemsidor finns både blanketter att ladda ner och uppgifter om kontaktpersoner. Observera att man inte får göra en dödsboanmälan om dödsboet äger en fastighet eller tomträtt, eftersom det innebär att det finns tillgångar som kan säljas för att betala kostnaderna för begravningen.

4. Arvskiftet
När dödsbodelägarna gör arvskiftet, det vill säga fördelar den avlidnes tillgångar, behöver de inte utgå från de värderingar som gjorts i bouppteckningen. Arvingarna kan komma överens om att helt andra värden ska gälla, exempelvis vad en bil, maskin eller antikvitet har för värde vid arvsfördelningen. Men det krävs att alla är överens och att alla dödsbodelägare undertecknar arvskifteshandlingen.

5. Om dödsbodelägarna är oeniga?
Om det finns minsta risk för konflikter inom familjen kring en bouppteckning och ett arvskifte är det klokt att ta hjälp av en jurist för att göra bouppteckningen och för att klarlägga vilka arvsregler som gäller. Är dödsbodelägarna ändå oense, kan vem som helst av dödsbodelägarna vända sig till tingsrätten och begära att tingsrätten utser en boutredningsman.

« Tillbaka